character main
board

Tại Techzen, chúng tôi hiểu rằng sự kết nối giữa các phòng ban là yếu tố then chốt tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Techzen tạo nên một văn hóa làm việc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, cùng nhau giải quyết các vấn đề và thách thức.

Trở về

Kết nối

Hoạt động giao tiếp và chia sẻ thông tin

Trao đổi thông tin liên tục, cập nhật tiến độ công việc, chia sẻ ý tưởng và giải pháp áp dụng phương pháp làm việc Alige.

Sử dụng hệ thống giao tiếp nội bộ techchat để các thành viên trong toàn công ty có thể dễ dàng kết nối làm việc.

Hoạt động hợp tác và hỗ trợ

Các bộ phận phối hợp chặt chẽ để thực hiện dự án, cùng đưa ra các giải pháp cho vấn đề để hoàn thành mục tiêu chung.

Tổ chức các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn để chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong công ty.

Hoạt động gắn kết và xây dựng tinh thần đồng đội

– Các buổi team building, sự kiện nội bộ giúp tăng cường sự kết nối và tính đồng đội giữa các thành viên.
– Hoạt động câu lạc bộ thể thao tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái và tăng cường sức khỏe.

“Kết nối” tạo sức mệnh

Các thành viên từ các bộ phận như Thiết kế, Phát triển (Dev), Kiểm thử chất lượng (QC) và Tổng vụ cùng tham gia phát triển đưa ra ý tưởng giải quyết vấn đề đa dạng, sáng tạo. Việc kết nối tạo nên sự đa dạng và có nhiều giải pháp sáng tạo được đề xuất để giải quyết các vấn đề. Khi các phòng ban hỗ trợ lẫn nhau, tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, tinh thần làm việc của nhân viên sẽ được cải thiện.

Thiền
Trở về

Kết nối

Tại Techzen, chúng tôi hiểu rằng sự kết nối giữa các phòng ban là yếu tố then chốt tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Techzen tạo nên một văn hóa làm việc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, cùng nhau giải quyết các vấn đề và thách thức.

Hoạt động giao tiếp và chia sẻ thông tin

Trao đổi thông tin liên tục, cập nhật tiến độ công việc, chia sẻ ý tưởng và giải pháp áp dụng phương pháp làm việc Alige.

Sử dụng hệ thống giao tiếp nội bộ techchat để các thành viên trong toàn công ty có thể dễ dàng kết nối làm việc.

Hoạt động hợp tác và hỗ trợ

Các bộ phận phối hợp chặt chẽ để thực hiện dự án, cùng đưa ra các giải pháp cho vấn đề để hoàn thành mục tiêu chung.

Tổ chức các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn để chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong công ty.

Hoạt động gắn kết và xây dựng tinh thần đồng đội

– Các buổi team building, sự kiện nội bộ giúp tăng cường sự kết nối và tính đồng đội giữa các thành viên.
– Hoạt động câu lạc bộ thể thao tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái và tăng cường sức khỏe.

“Kết nối” tạo sức mệnh

Các thành viên từ các bộ phận như Thiết kế, Phát triển (Dev), Kiểm thử chất lượng (QC) và Tổng vụ cùng tham gia phát triển đưa ra ý tưởng giải quyết vấn đề đa dạng, sáng tạo. Việc kết nối tạo nên sự đa dạng và có nhiều giải pháp sáng tạo được đề xuất để giải quyết các vấn đề. Khi các phòng ban hỗ trợ lẫn nhau, tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, tinh thần làm việc của nhân viên sẽ được cải thiện.

Thiền