Image
Xây dựng được chương trình giám sát sức khỏe hệ sinh thái thủy vực trong thành phố Đà Nẵng thông qua bộ công cụ giám sát tổng hợp, định kỳ.
Image
Image
Thể hiện trực quan trên nền web online, giúp cho các cơ quan chức năng theo dõi và quyết định kịp thời, chính xác.

Hệ thống quản lý sức khỏe hệ sinh thái sông hồ dựa theo các thông số hóa học trên khu vực Đà Nẵng. Ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý hiệu quả chất lượng môi trường, góp phần xây dựng, phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái.

Techeye
Techeye
Techeye
Kỹ thuật dùng trong dự án
Điểm nổi bật của hệ thống
Image
Quản lý sông hồ khu vực Đà Nẵng:
Tạo ra các sông hồ để quản lý (sử dụng Google Map API)
Image
Tính toán các thông số từ file Excel đã được khảo sát để hiển thị mức độ của các thông số trên sông hồ
Image
Quản lý các thông số hóa học, sinh học về sông hồ
Image
Quản lý tin tức