Image
Nhân sự có thể quản lý được các mục tiêu mà mình đã tạo ra.
Image
Nhân sự có thể cập nhật được nội dung đã làm dựa trên mục tiêu đề ra và tự đánh giá cho mình.
Image
Quản lý có thể theo dõi được mục tiêu nhân sự phụ trách và đưa ra đánh giá.
Image
Nhân sự có thể xem được đánh giá góp ý từ quản lý để có cải thiện hơn.

Hiện nay, các doanh nghiệp thường báo cáo qua file excel, điều này dẫn đến vấn đề bất cập về việc quản lý nội dung. Gây khó khăn cho người quản lý đánh giá một cách tổng quát và chính xác quá trình tiến bộ của nhân sự

Techchat
Techchat
Kỹ thuật dùng trong dự án
Điểm nổi bật của hệ thống
Image
Cơ quan nhà nước và tổ chức địa phương
TechPort được sử dụng trong các cơ quan nhà nước và tổ chức địa phương để giúp quản lý các báo cáo hằng tháng của cán bộ nhân viên.
Image
Doanh nghiệp sản xuất
TechPort có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất đưa ra các mục tiêu chung của công ty đến nhân viên và quản lý hiệu quả, đánh giá năng lực nhân viên.
Image
Khách sạn và nhà hàng
Hỗ trợ kênh giao tiếp nội bộ giữa khối vận hành và các khối dịch vụ, giúp các thông tin được truyền đạt nhanh chóng kịp thời.