CHINESE MARKET

VIETNAMESE MARKET

JAPANESE MARKET

Design and build new systems

Business Management System

Đây là hệ thống quản lý tác nghiệp nhân sự dựa trên bản đồ địa lý, giúp doanh nghiệp quản lý vị trí và các tác vụ bên ngoài phạm vi công ty một cách hiệu quả.

Product – Chinese Customers

Telecommunications Service Provision System

The system provides telecommunications services such as SIM registration, fiber optic network registration for households, apartments, wifi registration.

Any questions or suggestions?

Please contact us.

To get more information, please refer document.

Company detailed information

Learn about the company formation process

Software solutions